ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרמז

ב"ה, ט"ו טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום 61/21, בו כותב אודות המאורע ל"ע ול"ע שקרה לו.

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא אך טוב בטוב הנראה והנגלה יבשר בענינים הפרטים וגם הכללים, והרי אצל איש הישראלי הא בהא תליא, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר כל יחיד - רבים הוא ויכול לפעול על רבים, ובפרט בהנוגע לכ' שכבר נסה בזה והצליח כפי הידוע לי.

במה ששואל דעתי במיוחד להמאורע האמור שקרה בדרך - ידוע המבואר בכ"מ, אשר הענינים דעולמנו הגשמי משתלשלים מהענינים ברוחניות, וביחוד מהענינים אשר בתורה, וכמובן ג"כ ממאמר רז"ל בראשית רבה בתחלתו, אשר התורה היא פנקסאות ודפתראות שע"פ נבנה כל העולם כולו ועניניו, וכל מאורע גשמי ה"ז רמז ולפעמים עוד יותר מרמז בהנוגע להמצב ברוחניות.

ענין דרך ברוחניות הוא, כמ"ש ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, ז.א. התורה והמצוה בכלל, וביחוד ענין הצדקה ומשפט, ומבואר בתורת החסידות, קשר שני הענינים שצדקה צריך לעשותה לאחרי המשפט שעושה בהנוגע לעצמו מה שייך ומוכרח לו לצרכיו, שאז מפריש חלק גדול ממנו לצדקה, ועד"ז הוא גם בהנוגע לצדקה רוחנית, בהעריכו מעמדו ומצבו הוא, ואיך שיכול להשפיע על הזולת בסביבתו הקרובה וגם הרחוקה, שאז מפריש חלק גדול מזמנו, מרצו ויכולתו, לצדקה, להשפיע על הרחוקים לקרבם לחיי עוה"ב (שזהו גם לחיי עוה"ז). ובודאי לכ' האריכות בזה אך למותר...

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור וכן מפרנסה במנוחה ובהרחבה והשי"ת יצליחו.

בברכה.

ו'תרמז

המאורע: שמכוניתו נתהפכה בדרך.

פתגם: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ה'תתח, ובהנסמן בהערות שם.