ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרמח

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולסיום מכתבו שנמצא במצב רוח ירוד ומתפלא על זה. שני הענינים תמוהים, מה שמתפלא ע"ז, והרי כותב רבנו הזקן שזהו מתחבולותיו של היצה"ר [ענין העצבות], וכותב שם בארוכה, שמזה מובן שכל מי שלא הגיע למדריגת דוד המלך [דלבו חלל שאין לו יצה"ר] הלא מנסה הלעו"ז גם בתכסיס זה, ותמי' השני, מה שמניח (ער לאזט) להיצה"ר שיצליח ח"ו בתכסיס זה, שלא רק שמפתהו להיות במצב רוח ירוד אלא שנמצא בפועל בו, ואם לכ"א נתנו הכחות שלא להתפתות ולבטל תכסיס זה מעיקרא עאכו"כ באלו שזיכתה אותם השגחה עליונה לעסוק במוסדות הק' השייכים לעדת החסידים שנקודה הראשית בזה עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב דוקא, ואצפה לבשו"ט בכל האמור ויהי רצון שיהי' זה בקרוב ממש.

בברכה לבשו"ט.