ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרמט

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב טבת.

בתמהון גדול קראתי אשר התחיל לחזור דא"ח אבל לא נתנו לו לגמור המאמר.

אשר אף שהמליצו בעד מנהג זה [בכדי שלא לבייש], גם בזה אנו אין לנו אלא הוראת נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר הורה לגמור המאמר כולו [והרוצה לצאת יד"ח מנהג הסביבה - להתחיל עוד הפעם ובפעם השני' להפסיק], והרי כמה מאלו הנמצאים באה"ק ת"ו היו גם באותו מעמד בפולין בשנת תרצ"ו, ולפלא שלא פרסמו הוראה זו, ועכ"פ כדאי לפרסמה עתה, וק"ל...

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ו'תרמט

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 521.

הוראת נשיאנו: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ה'תתעב, ובהנסמן בהערות שם.