ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרנא

ב"ה, ח"י טבת, תשי"ט

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בטח כבר נתקבל מכתבי מאז, ובמענה על מכתבם מי"א טבת, בו כותבים ע"ד ארגון ועדים וכו', אכפול עוד הפעם אשר

יהי רצון שחפץ ה' בידם יצליח להעמיד כפר חב"ד, מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר על יסודו ותלו, ואשרי חלקו של כל אחד ואחד המשתתף בענינים הצבורים של כפר חב"ד,

שהרי זהו התקשרות והתאחדות עם נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר,

אשר מה בחיים חיותו בעלמא דין עומד ומשמש אף עתה עומד ומשמש ומעורר ר"ר על כל הלוקחים חלק בפעולותיו ועניניו,

להוסיף להם תוספת ברכה והצלחה בבריאות הגוף ובבריאות הנשמה ובכל המצטרך להם, שנכלל בשלשה הקוים דבני חיי ומזוני, ובכולם - דוקא רוויחי.

ויהי רצון שאף שלפעמים היתה איזה שגיאה הנה אמרו חז"ל אין אדם עומד עליהם אא"כ וכו', ולא נתנה תורה למלאכי השרת,

ומכאן ולהבא ילך כל אחד ואחד מהם לבטח דרכו, דרך המלך מלכו של עולם הקב"ה וצדיקים דומים לבוראם, מאן מלכי רבנן, ובאתרא דרב - הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ומתוך שמחה וטוב לבב ובריאות הנכונה של כל אחד ואחד וב"ב שיחיו, יוסיפו חיילים לביסוס כפר חב"ד והתפתחותו בכל הענינים הכללים ובכל הענינים הפרטים הן בגשמיות והן ברחניות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

מובן שמזכותם לפרסם הנ"ל באופן המתאים.

ו'תרנא

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 506 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.