ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרנב

ב"ה, כ' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

מר ש. דרדק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ט טבת, ותוכנו.

א) בתפלת ישתבח, מלך יחיד א-ל, האם בהאמור יש לצרף תיבת יחיד לפניו או לאחריו.

מובן, שיחיד כאן, הוא: מחובר לתיבת מלך שלפניו, או שהוא תואר בפני עצמו, ואינו נמשך לא לפניו ולא לאחריו, וכמו בברוך שאמר*.

ב) בביטוי השם אדני, שישנם כאלו שגומרים בנו"ן קמוצה מבלי לבטא את היו"ד.

פשיטא שטעות מעיקרא הוא**, ואין בזה ענין כשאלתו במכתבו מוטב שיהיו שוגגין, שהרי בודאי כשיבארו להם טעותם, ישתדלו לתקן זה, שהרי בידם הוא.

אנצל הזדמנות זו לעוררו על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, אשר שמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נוסח האר"י "מלך יחיד חה"ע", בהשמטת תיבת א-ל. וגם זה מוכיח שאין תיבת יחיד שייכת לתיבת א-ל. ורבנו הזקן מפרש בנוסח האר"י "מלך זה הוא בבחי' יחיד ומיוחד כו'" (תורה אור מ, ג).

**)ראה בפרי מגדים (שו"ע או"ח רס"ה באשל אברהם) שאדרבה, היו"ד צריך להדגישה.