ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרנד

ב"ה, כ"א טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום א'.

נעם לי לקרות בו אשר השתתף בהתועדות יום הבהיר י"ט כסלו ראש השנה לתורת חסידות ודרכי החסידות, ויהי רצון שתקוים גם בו מטרת כל התועדות, ז.א. אשר תפעול ויהי' הרושם שלה ניכר בכל משך הימים שבועות וחדשים הבאים לאחרי זה, ועד למעשה בפועל וכמ"ש את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם.

במ"ש איך אפשר לחזק התפלה.

כבר נפסק הדין בשו"ע או"ח סי' צ"ח סעיף ב' וברמ"א, שקודם כל תפלה, ז.א. ג' פעמים ביום, צריכה להיות התבוננות בגדולת הא-ל וגם שפלות האדם [אף שמובן שמהות ההתבוננות אינה שוה לפני תפלת הבקר שהיא בתחלת היום וארוכה משא"כ בתפלת מנחה ומעריב שהרי מטעם זה גם פסוקי דזמרה נתקנו באריכות בבקר וכו'], כן גם להתפלל מתוך הסידור, ואם סדרי הישיבה אין מרשים להתבוננות בפירוש המלות בכל יום ויום, הנה מהנכון וטוב שעכ"פ בענין אחד או בפסוק אחד יתבונן בכל יום וכמובן בפסוקים שונים בימים שונים בכדי שבמשך זמן הנה תהי' ההתבוננות בכל פרקים וחלקי התפלה, ועוד ציוונו רז"ל להפריש לצדקה לפני התפלה וכמ"ש אני בצדק - אזי - אחזה פניך.

ע"פ המבואר בכמה ספרים, הזהירות בטבילת עזרא שייכת ביותר ומשפיעה ביותר על אופן התפלה ומדריגתה, ועד כדי כך אשר אף שמשורת הדין בטלו לטבילותא דעזרא, דעת רב האי גאון (אחרון לגאונים וראשון במעלה), זהו רק בהנוגע לתורה, לדברי תורה, ולא לתפלה (עיין ר"י לרי"ף פ"ג דברכות, ומסיים שם, שאף שאין הדין מוכרח ע"פ הלכה וכו' אבל לד"ה התפלה מקובלת יותר עם הטבילה, וכבר האריכו בהאמור בספרי קבלה וחסידות וגם מוסר).

בטח יודע ושומר שלשת שיעורי חת"ת (חומש תהלים ותניא) ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה.

ו'תרנד

בכל פרקים וחלקי התפלה: ראה גם לעיל אגרת ו'תרכח.