ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרנה

ב"ה, כ"ג טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

הרב יוסף ע. שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו ממוצש"ק מקץ והקודמו כו כותב ר"פ מפעולתו בקדש בקהלת גיברלטר.

ויהי רצון שיוסיף בזה כהנה וכהנה, שהרי נצטוינו מעלין בקדש, וככל ציווי השי"ת בורא עולם ומנהיגו הרי מראש נתנים הכחות והאפשריות למלאות הציווי, ובפרט בענינים הצבורים שזכות הרבים מסייעתו. ויהי רצון שיעשה בזה במרץ ומתוך שמחה וטוב לבב שגם זה מוסיף בהצלחת העבודה ויבשר טוב בכל האמור.

תקותי חזקה אף שאינו מזכיר עד"ז שקובע עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, אשר אם מכאו"א בתקופתנו זו נדרש זה עאכו"כ מכאלו שיש להם השפעה על נפש הישראלים בקהלתו, שכל הוספה בהם בעצמם ניכרת באנשי הקהלה הם וכל ב"ב שי' וק"ל.

בכבוד ובברכת מזל טוב להולדת הבן מרדכי שי', שמודיע אודותו במכתבו, ושהוא וזוגתו יגדלוהו עם בניהם שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה לבשו"ט.

... במש"כ ע"ד השתדלות ליסד בי"ס תיכון - אבל אז ילמדו בתערובות, דלא כעתה.

באם אין הלימוד בבי"ס הממלכתים מכריח את התלמידים לחלל הש"ק ר"ל, שב ואל תעשה עדיף לע"ע.

ו'תרנה

הרב יוסף ע.: פציפיצי, גיבלרטר. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ד ד'תתקה. לקמן ו'תתעט.