ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרנו

ב"ה, כ"ד טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלכתו מלאכת שמים

מו"ה זאב שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו טבת, בו מעורר על דברי הרשב"ם עה"פ דן ידין, שהמפרש על שמשון לא ידע בעומק פשוטו וכו', והרי בכמה מדרשי חז"ל פירשו באופן האמור.

דיוק הרשב"ם, שפירושם הנ"ל הם מחלק הדרוש שבתורה ולא מחלק הפשט, ומבוארת שייכות הרשב"ם בזה יותר - בפירושו ריש פ' וישב, עיי"ש.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תרנו

מו"ה זאב: וובר, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'שפו, ובהנסמן בהערות שם.