ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרנח

ב"ה, כ"ד טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מזאת חנוכה,

ויעיין בד"ה ברוך שעשה נסים להצ"צ, גודל ענין וערך יום סגולה זה,

בו כותב אשר סובל הוא מהענין דקנאת סופרים, אשר מקנא חבריו המתמידים בלימוד יותר ממנו, אף שגם נפשו חשקה בלימוד התורה בהתמדה ושקידה.

ולפלא הדבר סגנון כתבו, שהרי אדרבה אמרו חז"ל קנאת סופרים תרבה חכמה (ב"ב כב, א) שלכן פשוט שעליו להרבות מדה האמורה על מנת להרבות בהתמדה ושקידה, ועי"ז תתרבה ג"כ הצלחתו בהלימודים, וכבר ידוע מעלת מדה האמורה מיוסד על הכתוב ותקנא רחל באחותה ופירושו בזהר הק' חלק ב' קכ"ו ע"ב, עיי"ש וכן בספר ארחות צדיקים שער י"ד, ומבואר בארוכה באור התורה להצמח צדק פרשת ויצא על הכתוב האמור, ומקרא מלא אמר החכם מכל אדם, אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום.

כיון שמזכיר במכתבו שלמד ענינים בתורת החסידות תקותי חזקה שמתאים להציווי להעלות בקדש מוסיף בלימוד זה וגם כן בהתמדה ושקידה, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר