ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרס

ב"ה, כ"ד טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה משה שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב עם המצורף אליו.

בעת רצון יזכירוהו ואת זוגתו שתליט"א, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ותקותי אשר לעת קבלת מכתבי זה - כבר הוטבה בריאות זוגתו תחי'.

ובהנוגע לבריאותו הוא, צריך להתייעץ עם שני רופאים מומחים במקצוע ולעשות כהוראתם. והרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות. ובפרט כשישנה הוראה של שני רופאים, וכמבואר תוקף ענין זה בכ"מ בשו"ע אורח חיים.

ומחי' חיים יוסיף בברכתו והצלחתו בהמצטרך לו ולזוגתו - אשר לאורך ימים ושנים טובות יוסיפו בעניני תורה ומצות, והוא ביחוד בלימוד תורת החסידות דברי אלקים חיים, וביחוד תורת חסידות חב"ד.

ומגלגלין זכות ליום זכאי, לעורר בזה, שהוא יום ההילולא של רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשו"ע (פוסק בנגלה דתורה).

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'תרס

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 456 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה משה: שאייעוויטש, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תרטז, ובהנסמן בהערות שם.