ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרסב

ב"ה, כ"ה טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד טבת, הילולא של רבנו הזקן.

נעם לי לקרות בו מהטבת מצב הבריאות, וכופלין דברי הרב כו"כ פעמים (וע"ד האיר פני כל המזרח כו' בחברון) עס ז;63637#&אל גיין פון גוט צו נ;63637#&אך בעסער בכל אותם הפרטים אודותם כותב.

ובמה שמזכיר דא"ג עניני נצוק וקטפרס, בודאי יודע אשר מדובר בזה בפירוש המשניות לאדמו"ר הצ"צ ובשער המילואים שם.

ובמה שמביא הגירסא דשלש פסיעות, יש להעיר מאיזהו מקומן שמוזכר מספר שלש בהנוגע לפסיעות..

ובנוגע לדרגת משה בהחמשה שנק' נר"ן ח"י, יעוין בכתבי האריז"ל כמצוין למטה., ונמצא שם גם ביאור ארוך בהענין דסר לראות, ובהכתוב אסורה נא ואראה, ידועה השיחה שנדפסה בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בכבוד וברכה לבשו"ט בכל האמור.

1)סנה' צו, א (ע"פ תו"א לא, ג) ב"ר פמ"ג, ג (בביאור ארוך ע"ז מהרח"ו - נדפס בסו"ס חסד לאברהם ובכ"מ). זח"ג שז, ב. ועוד. וראה מדרש מעשה תורה.

2)בשה"פ ס' הלקוטים וגם בלקו"ת להאריז"ל.

ו'תרסב

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תקפב, ובהנסמן בהערות שם.

לדרגת משה: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'רעג, ובהנסמן בהערות שם.

ידועה שיחת: ראה סה"ש תש"ב ע' 47.