ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרסד

ב"ה, כ"ז טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד טבת, הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בו כותב ע"ד הסברא לבקר בקנדה וכן בנויארק.

בכלל הדבר אינו מופרך, ובפרט שכותב ע"ד געגועים חזקים וכו', אבל מאחר שכותב ע"ד נויארק, צריכים היו להתאים הבקור לזמני התועדות ויום טוב וכיו"ב, וכידוע שבימי יום טוב קען מען נעמען מער און נעמען לכל השנה.

והשי"ת יעזור שיחליטו כטוב יותר ובטוב הנראה והנגלה ויוכל לבשר טוב בכל האמור, וכן מפעולות שניהם כאו"א לפי ענינו בחיזוק והרחבת עניני חסידות במדה היותר אפשריות ויעשו זה מתוך בריאות הנכונה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.