ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרסה

ב"ה, כ"ז טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד טבת, הילולא של אדמו"ר הזקן, והקודמו.

בו כותב אשר נודע לו שהוא מצאצאי וכו' ומקשר זה עם הכתוב בתניא סוף פרק ב', שאין לך נר"ן שאין לו לבוש וכו'.

והנה כיון שכמה דורות עברו מאז, וביניהם בודאי כאלו שנתחרטו ועשו תשובה, על הענין, בטח שבטל הרושם, בכ"ז כיון שמעורר ע"ז ושואל לתיקון, הרי מבואר בכ"מ שהתקון צ"ל באותו הענין בו הי' החסרון, ז.א. שהתקון הוא ע"י ההשתדלות [ועד כדי ליגיעה גדולה, ע"ד כמו שהי' בהקלקול], בהפצת המעינות חוצה, ואף שבלא"ה כל אחד מחויב בזה, לא נצרכה אלא לזירוז והעדפה יתירה, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א