ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרסז

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ט

ברוקלין.

מר מרדכי שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתב כתוב עבורו ע"י הוו"ח נו"נ רב פעלים בעל מדות ובעל מרץ כו' מר א. שי' בן נון, ותוכנו.

דרצונו הטוב למסור קרקעות לרשות חב"ד, לתכלית הקמת בתי ספר למלאכה ושיכונים לעובדים חניכים-ות. ורצון טוב זה - הרי מוכיח אשר אינו דרוש לאריכות בגודל ענין חינוך מתאים של הדור הצעיר באה"ק ת"ו, חינוך ברוח חב"די המיוסד, במסגרת כללות תורת החסידות, על הסיסמה אשר אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל חד הן.

בודאי יכתבו פרטים נוספים בהנוגע לשטח האמור והתאמת הסביבה - להקמת ביסל"מ מסוג מיוחד, או שאין נפקא מינה בזה. כוונתי - שכמה מבתי ספר למלאכה דורשים שטחים נוספים סביבת הבנין, בכדי שיוכלו למלאות תפקידם ככל הדרוש. וכן שאר פרטים הנוגעים בגוף הענין.

ובמיוחד ובפרט עפ"י סעיף ג' אשר במכתבו האמור, אשר מוכנים למסור חלק קרקע להקמת המוסדות עתה, הרי זה מגדיל הכרח ידיעות פרטיות אלו. וכל פירוט יותר בכגון אלו חשוב יותר.

ויהי רצון אשר זכות ענין הכי נעלה הזה, יעמוד לו לכל המצטרך לו בכלל, ובפרט לאריכות ימים ושנים טובות, ובסגנון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: טובות עם כל הפירושים.

שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר כמה פעמים, אשר מפגישת שנים מבני ישראל באה עי"ז טובה גם לעוד מבנ"י, נוסף על טובתם הם.

ועפי"ז מרשה הנני לעצמי לעוררו על הוספה בעניני תורה ומצות גם בחייו הפרטים. והרי בעניני טוב וקדושה, אשר אין סופיים הם, ככל שיהי' המצב טוב - תמיד אפשר להוסיף, שהרי ענין אין סופי אי אפשר לאדם להגיע עד תכליתו, ואם בחו"ל ככל הדברים האלה, עא"כ וכמה נכונים הם בארץ אשר גם בפי כל יושבי תבל נקראת - ארץ הקדושה.

ומצוה גוררת מצוה, אשר רצונו הטוב האמור, בהנוגע לקרקע שלו יגרור גם הוספה בהנוגע לעניניו הנפשיים, עניני התורה תורת חיים, ומצותי' עליהם נאמר וחי בהם.

בכבוד ובברכה אשר יצליח בכל עניניו, ומהם - למילוי משאלות לבבו לטובה מתוך בריאות הנכונה ולאריכות ימים ושנים טובות.

מ. שניאורסאהן

ו'תרסז

מר מרדכי: כץ, רעננה.

לתוכנה ראה גם אגרת הבאה.