ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרסח

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

כו' מו"ה אלכסנדר זוסיא שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"א טבת, ע"ד רצונו הטוב של מר מרדכי שי' בהנוגע לקרקעות שלו, ומוסג"פ מכתבי להנ"ל.

והנה בגוף הענין מובן שישנם כמה קישוים, כי אף שכפי כתבו, מוכן הנ"ל למסור חלק הקרקע להקמת מוסדות בעודנו בחיים - לאריכות ימים ושנים - אינו ברור למה ראוי חלק זה באם רק לבנין בית עליו לביסל"מ, או גם שיכונים כמו שכותב. והרי כמה סוגי בתי ספר למלאכה - דורשים שטחים נוספים או למלאכה או לעבודה מתאימה וכו', בכדי שיוכל ביה"ס לפעול מתאים למטרתו. כן צריך עיון בהנוגע לרעננה, שטובת הענין הרי דורשת בטח שהעובדים בביה"ס ידורו בקירוב מקום ממש, ובאם משכורת ביה"ס אינה מספיקה לכל צרכי פרנסתם, בטח צריכים עזר סניף פרנסה, האם יש לזה מוצא ברעננה. כן האם התחבורה והסביבה קלה ומתאימה וכו'?

ותודה רבה מראש באם יענני ע"ד כ"ז, בין המעלות שבדבר ובין החסרונות. ומטעם המובן - לא רציתי לכלול שאלות אלה במכתבי להנ"ל.

לפלא שאין מאשר קבלת מכתבי המפורט לפי ערך - מלפני כמה חדשים, שבטח נתקבל בעתו. כן אינו מזכיר בהנוגע לבריאות זוגתו תי'. ותקותי שהוטבה, וגם מצב רוחה בכלל זה ועיקר.

כן תקותי שהשתתף בהתועדות יום הבהיר י"ט כסלו, ראש השנה לתורת החסידות ודרכי החסידות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'תרסח

מו"ה אלכסנדר זוסיא: בונין, רעננה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז אגרת ו'תצ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תרצג.