ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרעא

ב"ה, ב' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יוסף חיים שי' הכהן וזו' תי'

שלום וברכה!

... מהנכון הי' להתוודע ע"ד האפשרית להדפיס בכל שבוע מאמר בעניני השבוע, באחד ממכ"ע הנדפסים בפריסקא, ונקראים ע"י אחב"י. מובן שבאם אין בזה ענין נתינת הכשר להאסור ע"פ שו"ע, ז.א. באם אין העתון של כפירה או שנדפס בשבת, אבל בטח יש לסדר בשלילת חששות האלו, וחשיבות הדבר בודאי שאין צריך ביאור נוסף.

כן מוסג"פ העתק מכתבי להדינער של תומכי תמימים כמובן ע"מ לנצל רק הרעיון במלאכתו הוא מלאכת הקדש.

בברכה להצלחה ולבשו"ט.

ו'תרעא

מו"ה יוסף חיים שי': רוזנפלד, פריסקא. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תריב, ובהנסמן בהערות שם.