ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרעג

ב"ה, ה' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו אודות יום ההולדת שלו.

בודאי הפריש אז (או אם לא עשה זה ביום ההולדת יעשה זה סמוך ליום קבלת מכתבי זה) לצדקה לפני תפלת הבקר והמנחה, מכספו הוא וכן למד שיעור נוסף על סדרי לימוד הישיבה במקום שלבו חפץ, וכן יבקש שילמדו עמדו באותו היום כנ"ל בספר תניא קדישא, ויקבל החלטות טובות בנוגע להנהגתו כל השנה הבאה היא שנת היותו מופלא לאיש וסיומה והחותם שלה - הגעתו לעול תורה ולעול מצות, ויהי רצון שיצליח בכל האמור ויבשר טוב בזה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א