ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרעה

ב"ה, ז' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמעון משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מד' שבט עם הפ"נ, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ותוכנו:

א) שאלה בהנוגע לפירות שביעית של נכרים, והשמוש בחשמל אשר באה"ק ת"ו.

כיון שבהאמור כבר שקלו וטרו בזה כו"כ באה"ק ת"ו ובפרט בשנים האחרונות, ועוד שההוראה בזה תלוי' בכמה פרטים, יברר בזה אצל גדולי ההוראה על המקום, איך הכריעו בהלכה למעשה.

ב) מקום קביעות מזוזה במרפסת הנמצאת בקומה שני' והכניסה אלי' רק מחדר הפנימי.

מסורה בידי חסידים, שההוראה מרבותינו נשיאינו גם בכגון דא, אשר הכניסה נחשבת היא לחדר לשם פותחים הדלת, ויש פתגם בזה מרבותינו, אשר כמדומה ששמעו הרה"ג וכו' מוהר"י לנדא שי' אשר במחנם הט' וישאלו נוסח המדוייק של פתגם זה.

לפלא גדול, אשר אינו מזכיר מאשר העלה בקדש בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות. ואף שתקותי ששליח עושה שליחותו, והרי כ"א שלוחו של מקום הוא (עיין לקו"ת ר"פ ויקרא א, ג), והשליחות הוא כדבר משנה לשמש את קונו ע"י התורה והמצוה, בכ"ז נפסק הדין ביו"ד בתחלתו שבמקום שיש לברר וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תרעה

מו"ה שמעון משה: דיסקין, בני ברק. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ו ה'תשסג.

הכניסה נחשבת: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'שכג, ובהנסמן בהערות שם.