ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרעז

ב"ה, ט' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מנחם שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' שבט עם המצורף אליו, הצעת חוק בהנוגע ליחסים בין יצרנים וסוכניהם.

והנה בעניני חשן משפט בכלל ובעניני כלכלה ומסחר בפרט, קובעים בזה, במדה הכי חשובה, הנוהג באותו זמן ובאותו מקום וארץ, וכמובא בכ"מ בש"ס ופוסקים, ובפרט שכפי השמועה הנוהג בענינים אלו באה"ק ת"ו הוא כבר משך עשיריות בשנים, עד אשר למרות שחלו כמה שינוים בכמה שטחים, הרי בשטח האמור נמשך המצב כמעט כמאז ומקדם, והשינוים קלים הם בערך, ולכן בודאי שבא בדברים עם הבקיאים בהאמור, ויודעים בטח גם הנמוקים והטעמים של המנהגים השונים בזה, שבזה תלוים ג"כ השינוים שאפשר לעשותם, ובסגנון חז"ל בטל טעם בטלה הגזירה.

כיון שכותב שבעבוד הצעה האמורה התענין בספרי שו"ת וכו' רצוני להסיק מזה, אשר יש לו קביעות עתים לעתים תכופות בלימוד תורתנו תורת חיים, ולא באתי אלא לעורר ע"ד ההכרח לקבוע עתים גם בלימוד תורת החסידות, אשר בתקופתנו זו בפרט ובאה"ק ת"ו ביחוד, הרי זה צו ודרישת השעה, ובודאי לדכוותי' האריכות בזה למותר.

בכבוד וברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תרעז

מו"ה מנחם: פרנד, ירושלים.