ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרעט

ב"ה, י"ב שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מח' שבט עם הפ"נ, שבסיומו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ושואל דעתי, באם יציעו לו לקבל עבודתו בסוכנות בקביעות, האם ימשיך בה, כיון שאחריות בדבר וכו'.

ולדעתי, הנקודה האמורה תשמש הוכחה איך עליו להתנהג, ז.א. שבאם מצדם יחליטו לקבלו בקביעות, וכל הענינים ה"ה בהשגחה פרטית, זוהי הוכחה שעליו לקבל המשרה, וכיון שאמרה תוה"ק לתקוני שדרתיך, הנה נותנים לו הכחות והאפשריות למלאות תפקידו במשרתו האמורה במילואה, שגודל הזכות אין די באר, והאריכות בזה אך למותר, ואף שלפעמים צריכים להראות בזה תוקף וכיו"ב בכדי שימלאו הדרישה, הנה כשיזכור את העבר, המעמד ומצב במדינתו לפנים שהיו זקוקים לתוקף אחר לגמרי, ובכ"ז עמדו בפני העלמות והסתרים ודידן נצח, וההוכחה בזה הבנים והבנות, הרי בודאי שבמצבו עתה די תוקף בו ככל הדרוש למלאות התפקיד הנ"ל, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.