ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרפא

ב"ה, י"ג שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א שבט עם המצורף אליו, ומוסגר בזה המענה להאחים...שי'. ובודאי באם זקוקים להסברה נוספה, ימצא אותיות המתאימות להם.

בטח ידוע לו שאור ליום ד' היו אצלי האחים... שי'. ומהנכון שימצא הזדמנות לשאלם ע"ד השיחה בינותינו, בכדי שיוכל להוסיף ביאור בזה באם זקוקים לזה, ובעיקר - להזכירם ולעודדם מזמן לזמן על זה.

הקטעים מהמכ"ע נתקבלו. ובודאי יש לסדר שיודפס בהנ"ל לעתים קרובים יותר, ומה טוב לברר האפשריות שיודפס בתור מדור מפניני החסידות און דעם ;63636#&ארום פון חסידות. והרי חומר עשיר נמצא בזה קשור גם עם פרשת השבוע, ועד"ז בספר השיחות ולקו"ד.

בברכת הצלחה בכל הענינים בהם עוסק הוא וזוגתו תחי', ובאופן דמוסיף והולך, ובודאי יוסיף זה גם בענינים הפרטים ובמילוי משאלות לבבם לזחו"ק.

ובברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ו'תרפא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 484.