ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרפב

ב"ה, ט"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' שבט והקודמו עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בהתענינות קראתי תיאורו המפורט של התלמידים ומושפעים שלו, ובודאי לא יתרשם מהקישוים שפוגש בחינוכם, שהרי סו"ס הכל תלוי ברצון התלמיד ופשיטא ברצון המשפיע, וכמובן גם מקונטרס ומעין, איך שעל כאו"א נאמר יגעת - דוקא, ואז - ומצאת, ז. א. שכל אחד אפילו בעל כשרון הכי נעלה מצווה ביגיעה דוקא, וכ"א ואפילו זה שלא חונן בכשרונות נעלים, גם הוא מובטח שימצא ביגיעתו. ופשיטא שככל זה הוא בהנוגע להמשפיע והמחנך, אלא שתוספת ברכה והצלחה בעבודה במוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ע"י התעוררות ר"ר של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל אשר על שמו נקראים המוסדות וכל הנ"ל מוסיף ברכת השי"ת והצלחתו גם בענינים הפרטים.

תקותי חזקה שלמרות עבודתו הכי נעלית בביה"ס האמור יש לו קביעות עתים בלימוד נגלה דתורה וקביעות בלימוד תורת החסידות, וקביעות מספקת, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

בודאי יודע ושומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.