ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרפג

ב"ה, ט"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב זאב שי'

שלום וברכה!

ת"ח על מכתבו מז' שבט, מבשר טוב מהתפתחות השיעור בדא"ח אשר בביהכ"נ חב"ד במאה שערים, ובודאי אינו מסתפק בזה שאחרים עוזרים כי אם משתדל גם הוא ככל יכולתו לבסס ולפתח שיעור זה, וכן בכל הפעולות של ענין הפצת המעינות חוצה, והרי רובם ככולם בתכנית צעירי אגו"ח, ובפרט שהרי ז"ע באנו מיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, אשר מסר נפשו על ענינים האמורים, ויום סגולה האמור, ה"ז הוספה בהסיוע מלמעלה ולתוספת השתדלות והצלחה בהאמור, ויהי רצון שימשיך לבשר טוב בכל הנ"ל ובאופן דמוסיף והולך.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תרפג

מו"ה יעקב זאב: זופניק, ירושלים.