ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרפה

ב"ה, ט"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה, בו כותבת אודות בקורה אצל הרופא, ואשר קבע הטפול ליום ז' אדר (ואינו ברור אם כוונתה לאדר א').

ויהי רצון שיהי' הטפול בשעה טובה ומוצלחת, ובודאי תתנהג מתאים להוראת רבותינו נשיאינו, טראכט גוט, ותתמלא גם סיום הוראתם האמורה, וועט זיין גוט.

ובפרט שהרי זכות הרבים תלוי בה, שמסייעת בעניני חניכים-ות דמוסד החינוכי בו עובדת, ומשתדלת לקרב לבם של החניכים-ות לאבינו שבשמים, הרופא כל בשר ומפליא לעשות, ואחכה לבשו"ט בכל האמור.

בברכה לרפו"ק,

מ. שניאורסאהן

ו'תרפה

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 462.