ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרפו

ב"ה, טו"ב שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו והפ"נ ליום ההילולא.

ויהי רצון אשר כיון שהשגחה העליונה זיכהו והצליחתו והעמידתו על חלק היפה - להיות מהפועלים (פעלא דיממא, כלשון רז"ל וכביאור אדמו"ר הצ"צ) במוסדות בעל ההילולא,

שבודאי זהו מוסיף עוד יותר בהתעוררות ר"ר ע"י בעל ההילולא,

יוסיף זה כו"כ בברכות השי"ת בכל המצטרך לו.

והרי ברכתו של הקב"ה שתי המעלות בה, מעלת הברכה ומעלת התפלה,

כמבואר בד"ה אמר ריב"ל כו' ואברכה מברכיך (תחלת ספר המאמרים תרכ"ט).

בברכה לקביעות בעבודת הקדש האמורה, וכהוראת רבנו הזקן, קביעות בזמן ובעיקר - קביעות בנפש.

שעי"ז פועלים הקביעות גם בהמושפעים והמחונכים - וקבוע - לא בטיל.

ויהי רצון שגם זה יהי' בהצלחה גדולה, ובאופן דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ועד לנחלה בלי מצרים.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

ו'תרפו

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 231 ובחכ"ג ע' 528. נשלחה לכמה מעסקני אנ"ש.