ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרפט

ב"ה, י"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נפתלי שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי.

... במה שהעיר על השאלה הידועה אשר רבנו הזקן בשער היחוד והאמונה הביא בשם הבעש"ט פירוש הכתוב לעולם ה' דברך נצב בשמים, אף שנמצא ג"כ במדרש תהלים, ומעיר מכתובות דף כ"ב ב'.

יעוין בזה קונטרס ח"י אלול תש"ג עמוד י"ד, אשר שם נדפסה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר בזה, וציינתי בהערה בשולי הגליון, למסכת כתובות הנ"ל, אבות פ"ד משנה י"ט, ויקרא רבה פרשה ט"ז ב'. דא"ג בלקו"ת (ר"פ אחרי) מובא הנ"ל (סתם, ולא בשם הבעש"ט) ומצוין תומ"י לאחרי זה, וכן איתא במדרש תהלים.

כיון שאינו מזכיר בעניני בריאות שלו ושל ב"ב שי', בודאי זהו סימן שהנ"ל בסדר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תרפט

מו"ה נפתלי שי': יוניק, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתיט, ובהנסמן בהערות שם.