ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרצ

ב"ה, ח"י שבט, תשי"ט

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, בו כותב ר"פ מההתועדויות בשבועות שעברו, וכן מהתיסדות שיעור לימוד חסידות ברבים.

ויהי רצון שתכה"י יבשר טוב בענינים הכללים ובענינים הפרטים אשר הא בהא תליא, ובפרט שגזע צור מחצבתו מסייעתו בפעילות בזה ובבשורות טובות בזה.

במ"ש אודות הצעתי במנהגי יום ההילולא, הרי אף שנכתב בקשר עם יום ההילולא הראשון, איני רואה טעמים לשינוים בהנהגות אלו בשנים שלאחרי זה, מלבד השינוי הכללי מתאים להוראת תוה"ק דמעלין בקדש, שמזה מובן שמזמן לזמן גם בהאמור צריך להוסיף, אבל בהוספה זו אין לקבוע מסמרות ועל כל או"א להוסיף מתאים למעמדו מצבו יכולתו ואפשריותו.

בברכה לבשו"ט.

ו'תרצ

מו"ה יהודא ליב: סלונים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תקכב, ובהנסמן בהערות שם.