ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרצא

ב"ה, ח"י שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב שבט, בו כותב אופן הסתדרותם בתענך, ושואל בהנוגע לרישומו בשכון שיבנה בכפר חב"ד.

ולעת עתה אין עליו להתענין בזה, כי אם לרכז כל שימת לבבו למלאכתו מלאכת הקדש, חינוך על טהרת הקדש אשר בבתי ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו, ובמקומו עתה. ובפרט שכפי כתבו, רובם הם מבני עדתו, ופסקה תוה"ק עניי עירך קודמין. ושכר כל העוסקים בזה, הרי מבואר בכ"מ, וכולל הצלחה גם בענינים הפרטים...

וזכות התעסקותו בבי"ס אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש כנ"ל, אשר בודאי גם יוסיף בזה, תעמוד לו למילוי משאלות לבבו לטובה ולברכה.

בברכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהן

ו'תרצא

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 367 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה יצחק שי': ידגר.