ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרצד

ב"ה, כ' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר במעלבורן

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מב' שבט, דו"ח מפעולותיהם בקדש, בחינוך עטה"ק ובנקודה הפנימית הפצת המעינות חוצה, ואחכה לדו"ח גם בהנוגע למחזור הילדות תחיינה וכן מההתועדות והפעולות ביום סגולה, הוא יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל.

ויהי רצון שמיום סגולה זה יתוסף בהתעוררות והעיקר בהפעולות שלהם במשך כל השנה, ובפעולות אלו גם בנקודה החשובה להגדיל מספר הפעילים-ות שי' בפעולות אלו, וגם בזה באופן דמוסיף והולך.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל האמור ומפורטות.

נ.ב.

בשאלתם בנקודה בהנוגע לצרף לעבודתם מחוגים שונים:

כבר ידועה השיטה בזה, שגם זה נכלל בענין הפצת המעינות, שהרי זהו מהדרכים הכי טובים לפעול בהזולת ע"י שנוטל חלק בעבודה בפועל, ומרגיש שצריך הוא להעשות טופח ע"מ להטפיח.

אבל מובן ג"כ, שבהנוגע לענינים אחראים, הרי ככל שתגדל האחריות תגדל ג"כ הבחינה והבירור והדיוק, מי הוא הראוי, וכבר מוכן לקבל תפקיד אחראי זה.

לשאלתם, באם ענין הפצת המעינות שייך ג"כ לילדים בגיל רך לפ"ע או שעדיין לא קבלו חנוך מתאים עכ"פ לפ"ע.

מובן שהפצת המעינות שייכת בהנוגע לכאו"א מבנ"י, אבל מובן ג"כ שבהנוגע לכל אחד צריך להשתמש בצנור כלים ואותיות מתאים להבנתו מעמדו ומצבו.

וגם בזה הרי למדנו מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, שפרסם מאמרים עמוקים בהשכלה בלה"ק, מאמרים קלי הבנה, ובעבודה ובאידיש ועד לשיחות לקוטי דבורים, און דעם ארום פון חסידות, וגם בשפות אחרות, שכל הנ"ל הוא במסגרת הפצת המעינות, אלא שנשתנה האופן מתאים לאופי המקבלים-ות, וק"ל.