ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרצה

[כ' שבט תשי"ט]

... במש"כ ע"ד יום גזיזת השערות כיון שיום ההולדת חל בר"ח.

הנה ידוע ע"פ צוואת ר"י החסיד שאין לגלח בר"ח.

ואף דלכאורה יש לומר: א) דהיינו דוקא גילוח (כל' הצוואה. וכ"ה במג"א סר"ס), אבל להסתפר מותר. ב) דשאני תספורת ג' שנים דדבר גדול הוא במנהג ישראל - כל' כ"ק מו"ח אדמו"ר, ועייג"כ שע"ת לשו"ע או"ח סו"ס תקל"א -

הנה כיון דל' אדה"ז (סר"ס ס"א) הוא להסתפר, ושהוא מפני חשש סכנה (ולא - איסור), והתספורת לא הוי מצוה ממש (עיין שו"ע אדה"ז או"ח סתנ"ה סט"ו-טז) - מידי ספק לא יצא ולדעתי יש לעשותה (תיכף) לאחר ר"ח.

ו'תרצה

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 265.