ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרצו

ב"ה, כ"ג שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיו"ד שבט, יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, עם המצורף אליו, ותוכנו:

בקשר עם העלי' ממדינתו לפנים רומיניא, אשר חלק חשוב מהם מתיישב

בקרית-גת, וביקר שם, ורואה סיכוים טובים לייסד שם ישיבה, בתור חלק מפעל הנצחת תלמידי ישיבת קישינוב, ויהי' זה ברוחה של ישיבת תומכי תמימים וגם יורו בפירוש שזהו סניף מסונף לישיבת תו"ת דלוד, אבל עד שתהי' להם יותר הכרה טובה בעניני חב"ד, לע"ע לא לפרט המלה חב"ד.

ובטח בכתבו שיש סיכוים טובים, הרי זה לאחרי חקירה ודרישה ככל הצורך בזה, שהרי ליסוד ישיבה אינו מספיק מספר אוכלסים מסוים, כ"א גם צריך להיות רצון מצדם בחינוך דתי וכו' ובפרט שיש מקום לומר שהמפלגות השמאליות, לא ישבו בחבוק ידים וינהלו תעמולה, כמאז בכגון דא, וד"ל.

כן אינו ברור במכתבו, כיון שעד עתה בעניני קישינוב בשטח חב"ד, הי' זה שייך לישיבת אחי תמימים דראשון לציון, והתחייבו לגייס אמצעים לחיזוק אח"ת ברשל"צ, איך יסדרו שלא יבלבלו הענינים זל"ז.

ועוד בה שלישי'. מפעל כהאמור, ז.א. יסוד וארגון ישיבה ואחרי כן הנהלתה, דורשים שימת לב ומרץ וביחוד בתקופה הראשונה, שמזה מובן שצ"ל השערה קרובה לודאי, איך יארגנו זה... שבטח שם לב לזה.

אם בכל נקודות האמורות, הפרטים משביעים רצון, יש להתעסק בענין האמור, ובסניפו, ז.א. ארגון לגיל השייך לבתי ספר הרשת יהי' מסונף להרשת. ואחכה לבשו"ט בכל האמור. וכבקשתו נשלח המכתב מהיר, מבלי לחכות על התור.

בברכת הצלחה.

ו'תרצו

מו"ה יעקב שי': פלס, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'שסה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תשכט.

לייסד שם ישיבה: ראה גם לקמן אגרת ו'תשכט.