ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'עתר

ב"ה, ב' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה, ותוכנו:

א) היחסים שבין אבי' ואמה שיחיו.

בענינים כמו אלו מובן שלכל לראש צריך שאמה תחי' לא רת;63637#&מתשך ותכנס בריב, אפילו בענינים שלדעתה אין האב צודק כלל, וכשיראה שאין רצונה בריב ומדנים, גם רצונו הוא בזה יחלש ויופחת מזמן לזמן, כן צריך לבקש את ידידיהם אשר במקום, שהם ישפיעו על האב להטבת היחס שלו, ומובן אשר לא ידע האב, אשר האם בקשתם על דבר זה.

וכיון שלכל דבר צריכים עזר וברכה מלמעלה, מהנכון אשר אמה תחי' תפריש בכל יום חול בבקר איזה פרוטות לצדקה, נוסף על מה שבודאי נוהגת במנהג בנות ישראל, להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

ומובן אשר כל הנ"ל הוא נוסף על זה אשר הבנים והבנות שי' בדברים של כבוד ונועם ישפיעו על ההורים להטבת היחסים ביניהם.

ב) אודות מדת ההתרגזות והכעס שלה.

תבקש את המורים שלה, שיסבירו לה בביאור רחב ענין השגחה פרטית, שהוא מיסודי אמונתנו, ותוכנו, אשר בורא העולם ומנהיגו משגיח בהשגחה פרטית על כל פרטי דברי ימי חיי', ז.א. אשר בכל רגע נמצאת היא תחת השגחת הבורא, המביט על כל פעולותי', ולכשתתבונן בהענין כמה פעמים עד שיוחקק בזכרונה, בודאי שיפעול עלי' להחליש ההתרגזות והכעס וכו'.

כן תקיים המצווה ע"פ השולחן ערוך, שמי שפוגמים בכבודו, אפילו מתוך כעס, צריך לבקש ממנו מחילה גמורה, וכיון שבקשת מחילה קשה הוא על האדם, ובכל זה תתגבר על זה ותבקש מחילה, הנה בכל פעם שתעמוד להתרגז בטח יעלה בזכרונה, שאחרי כן תהי' צריכה לפעול בעצמה ביטול לבקש מחילה וגם זה יעזור לה להחליש מדת ההתרגזות וכו'.

ולהוספת ברכת השי"ת בזה, הרי עלי' להשפיע על החברות שלה בעניני אהבת ישראל וקירוב הלבבות בין אחת לחברתה, שאז במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, מוסיפין מלמעלה בזה להמשתדל בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בלשון הקדש אבל היא יכולה להמשיך לכתוב גם צרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.