ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תש

ב"ה, ז"ך שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב.

ובהיותי היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתיו וכל אלו שכותב אודותם מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון כיון שבחדש אדר שעליו נאמר ונהפוך הוא על כל החדש, כן יהי' בכל עניניו שכותב בתכ"י.

והרי לכמה דיעות ובכמה ענינים אדר הראשון הוא אדר או דכחדש אחד הם.

והפס"ד וחיתום אורח חיים - וטוב לב משתה תמיד בשמחת כו'.

בברכה לבשו"ט.

ו'תש

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תקפב, ובהנסמן בהערות שם.