ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשא

ב"ה, כ"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יוסף חיים שי' הכהן

וזוגתו הרבנית מרת מלכה רייזיל תחי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה שבט עם המצורף אליו.

בו כותב ר"פ מפעולותיו בקדש, ויהי רצון שתכה"י יבשר טוב מענינים הכללים ומעניניו הפרטים.

ובמענה לשאלתו, באם יהי' אחד היועצים של ועד הכשרות.

באם ועד זה הוא עטה"ק, ז.א. מאורתו[דו]כסים, עכ"פ זוהי שיטתן, יקבל הצעה זו, אבל כמו שכתבתי, לא יהי' מהמכשירים, וק"ל.

בשאלתו בהנוגע לסידור קדושין.

הנה כיון שיש לו סמיכה לרבנות, ובטח מזמן לזמן חוזר על הלכות, הרי באם החתונה היא כדבעי, ז.א. באותו התנאי שכותב, יכול לעשות את זה.

נהניתי מסיום מכתבו, שמזמן לזמן יפרסם בעתון המודפס במחנם הט' מענינא דיומא.

ויהי רצון שגם זה יהי' אחד האמצעים להפצת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד, ויהי רצון שיהי' זה מתוך שמחה וטוב לבב...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תשא

מו"ה יוסף חיים שי': רוזנפלד, פריסקא. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תריב, ובהנסמן בהערות שם.