ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשב

ב"ה, כ"ז שבט, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ורב מרץ

וכו'

מוה"ר אברהם ברוך שי'

שלום וברכה!

נעם לי להוודע במשך שיחתנו ע"ד אורח חיים בהידור, מתאים להוראות תורתנו תורת חיים, בקהילה קדישא אשר כת"ר הוא המרא דאתרא שם, הוא מושב גמזו בארצנו הקדושה, תבנה ותכונן במהרה בימינו ע"י משיח צדקנו, ואשר בכדי להמציא האפשריות לבנין בית הכנסת מתאים לצרכי תושבי המקום ובכלל כדי לבסס מעמדם בעניני פרנסה וכלכלה כת"ר פועל בזה בארצות הברית.

ובודאי אשר אחינו בני ישראל, רחמנים וגומלי חסדים ולא רק מצד נפש האלקית שבהם אלא גם בטבע תולדותם מצד נפש הבהמית (עיין אגה"ק לרבינו הזקן בעל התניא והשלחן ערוך, סוף סי' י"ב ובתניא סוף פ' א'), בטח ייענו לענין זה ויושיטו לו עזר וסעד, ובפרט אשר אחב"י אשר בארצות הברית מצטיינים מאז ומקדם במדת הצדקה וגמילות חסדים ביתר שאת וביתר עז.

ויהי רצון אשר יתחזקו - ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור - כל עניני ישראל סבא בכל מקום שהם, ובתוכם גם בקהילתו קדישא, ובפרט אשר שומרי שביעית כהלכתה הם, גבורי כח עושי דברו גו'.

ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד כפירוש רז"ל (מדרש תהלים) על הכתוב רצית הוי' ארצך שבת שבות יעקב, שכשמקיימים שמיטים וכל מצוות שנצטוו בה נגאלים, ובכתב יד מדרש תהלים: מפני כן ישראל נגאלין מיד.

בכבוד ובברכה.

ו'תשב

מוה"ר אברהם ברוך: רוזנברג, מושב גמזו.