ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשה

ב"ה, א' אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, אשר גם עתה אין מובנת הסיבה נתקבל מכתבו, ותוכנו, באיזה מקום לקנות דירה, ומונה שלשה מקומות.

ומהנכון שיהי' זה במקום שנמצאים אנ"ש, בכדי שבשיתוף פעולה עמהם יוסיפו בעניני חב"ד בכלל ובנקודה הפנימית הפצת המעינות ביחוד. וידוע דעתי מאז ומקדם, אשר אין דעתי נוחה כלל, מהריבוי בדמי מפתח בשביל דירה שתהי' דוקא בשכונה ובעיר מסוימת, כי אפילו באם אין האמצעים מוגבלים, הרי יש לנצל הממון לענינים נחוצים שאי אפשר בלעדם [אם בענינים הפרטים, או בענינים הכללים], ולאו דוקא בשביל דמי מפתח לדירה.

מובן שבכאן אין ידוע איזה מג' המקומות מתאים יותר לתנאי האמור, אבל בודאי על אתר יש לברר כל זה.

ויהי רצון שאיך שיחליטו, יקוים בדירה החדשה דברי רז"ל שדירה נאה מרחיבה דעתו של אדם.

בודאי מוסיף בפעולותיו בהפצת המעינות ובכלל בעניני אנ"ש.

בברכה לבשו"ט.