ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשו

ב"ה, ב' אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה [מרדכי שי' הכהן]

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ"ה שבט, ר"פ בשורות הכי ספורות, בהנוגע להתועדות דיו"ד שבט.

ומובן שלפלא הדבר.

וכן איזה שורות מהצריך תקון בעיר, ולפלא מה שכותב שאי אפשר לדעת בדיוק ובפרטיות התיקון בהמשכת המקוה - שהרי בודאי מזמן לזמן מוכרח להחליף המים וכו' ורואים איך שנעשה הענין.

וכבר האריכו באחרונים, שבענין מקוה, אין חל הגדר שלא להוציא לעז על הראשונים.

כיון שאין מזכיר בהנוגע לבריאותו ובריאות זוגתו תחי', בטח הכל בסדר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'תשו

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 480 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה מרדכי: פרלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'רנו, ובהנסמן בהערות שם.