ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשח

ב"ה, ד' אדר א', ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב פעלים

וכו'

הרב שלמה שי' המכונה ד"ר עהרמאן

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו עם המוסגר בו.

שמחתי לפגישת הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מרץ ורב פעלים מוהר"ר בנימין אלי' שי' גורודצקי עם כת"ר שי' ובטח סיפר לכת"ר ע"ד העבודה המסתעפת הנעשית במסירת נפש על ידי אנ"ש שי' בפינות רחוקות בהפצת התורה ויראת שמים, כמו בכפרים ועיירות במרוקו, וכן באה"ק ת"ו באויסטראלי' ובכמה מדינות הקרובות והרחוקות. והרי עבודה זו מחייבת הסיוע הכי גדול, על כל פנים באמצעי כסף, כדי אשר המס"נ של העובדים תביא התועלת הכי גדולה בלי הגבלות מצד חוסר אמצעים כספיים.

וכיון ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר כמה פעמים ע"ד הסיוע של כת"ר שי' גם בענינים כספיים, ובידעי השפעתו לא רק בקרן חאווקין אלא גם במקורות כסף אחרים, תקותי שינצל השפעתו וישתתף בעבודתנו במדה הכי גדולה ואפשרית.

ויהי רצון אשר במנוחת הנפש והרחבת הדעת ובבריאות הנכונה יוסיף חילים בתורתנו הק' ומצוותי' ויזכה לבשר ולהתבשר אך טוב בתוך כלל ישראל, בטוב הנראה והנגלה.

בכבוד ובהוקרה ובברכה.

ו'תשח

ד"ר עהרמאן: אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ג'תתקנט.