ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשיז

ב"ה, י"א אדר א', ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי' קויפמן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז בשבט והקודמו, בו כותב אשר שמע אשר כפר חב"ד קשור עם תנועה מסויימה, ושואל אם נכון הדבר.

ולפלא אצלי על השאלה בזה, בה בשעה שהכל יודעים באה"ק ת"ו וכן מחוץ לארץ, שאין כפר חב"ד ולא שיטת חב"ד קשורים עם איזה תנועה או מפלגה, ואינם נתונים להשפעה זולתי הוראות תורתנו הק', תורת חיים, הנגלית והחסידות.

הן אמת אשר כמו שכותב מקבל כפר חב"ד סיוע ממקומות שונים, ובתנאי קדום - שבשנים אחרונות כבר מובן הוא מאיליו נוסף על שמפורש בהדיא - שאין הסיוע נוגע באי-תלותו של הכפר לכלכל כל עניניו על פי שיטת חב"ד שנוסדה כלפני מאתים שנה בערך, זאת אומרת קודם שנתיסדו כל התנועות שכ' מזכיר במכתבו.

בנועם קראתי במכתבו אשר כ' מתבונן בכפר חב"ד ושמח בהתבססותו, שזה נותן לי התקוה שהשמחה והיחס האמור יביאו למעשה ולפעולות בסיוע לכפר חב"ד בכל עניניו ככל האפשרי לכ' ולכל מי שיכול להשפיע עליהם. ובודאי לדכוותי' למותר להכפיל עוה"פ, מה שמובן מאליו, שאין לקשר בזה שום ויתור בשיטת חב"ד-ליובאוויטש, שיטה המאחדת ב' הקצוות - קנאות ביחס להשקפות עולם הזרות לאחדות ;63636#&לתורה ו;63636#&לדת מסטרא דא, וקירוב ואהבה לכל או"א מבני ישראל כאישים, מסטרא דא, שאין אחד שולל את משנהו ואדרבה, נקודת אהבת ישראל היא המאחדת את שניהם.

בהזדמנות זו, ובהמשך לנוסח חתימתו "בברכת התורה ועבודתה" ובפרט על פי ביאור חכמינו ז"ל בענין עבודה שבתורה, שזהו ענין התפלה, עבודה שבלב, אהבת ה' ויראת ה' וענפיהן, הנני לעוררו, ועל ידו את אלו שהשפעתו עליהם, על גודל ההכרח ובפרט בתקופתנו תקופת בלבול המוחין מאין כמוהו, לקבוע עתים ללימוד פנימיות התורה, לימוד המביא באופן ישר לאהבת ה' ויראתו. וכמרומז גם בדברי המורה הגדול, הרמב"ם, בהלכות יסודי התורה, ריש פ' ב' - והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם כו' ויראה מהן חכמתו (של הקב"ה) כו' ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול וכו'.

שזהו תוכן תורת חסידות חב"ד ומטרתה.

מובן שאין הכתיבה במכתב אופן מתאים להסברת הכרח זה, אבל גם אין צורך בזה, שהרי מבוארים הענינים בכמה מקומות, אף שמסיבות שונות שאין כאן המקום לבארם, ישנם חוגים שלעת עתה אין הכרח זה מתקבל אצלם, למרות גם מה שנפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן צ"ח סעיף א', אשר לפחות שלש פעמים ביום צריך האדם לחשוב ברוממות הא-ל יתעלה וכו'.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.

מגודל הטרדות נתעכב המענה ואתו הסליחה.

ו'תשיז

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 310 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.