ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשיט

ב"ה, י"א אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ג' בו שואל ע"ד מנהגי חסידים, הטעמים להם, המקור וכו'.

ומובן וגם פשוט שאין לענין זה מקום במכתב, ובפרט שאין צורך בזה כיון שבמחנו נמצאים כמה חסידים, נוסף על הספרים שכבר נדפסו בענינים כאלו, וידבר עם החסידים אשר במחנו ויעיין בספרים האמורים, וימצא מבוקשו.

ואנצל הזדמנות זו לעוררו אשר החסידות היא חלק מתורתנו תורת חיים, וכמו שבכל התורה כולה הודיעו רז"ל שאפשרי לקבל רק ע"י הקדמת נעשה לנשמע וכמ"ש תומת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישדם (שבת פח, א) עיין שם, וכן הוא בהנוגע לכל חלקי תורתנו, חלק הפשט, חלק הרמז, חלק הדרוש וחלק הסוד. ורק לאחרי הקדמה זו מצליח השי"ת שבאים להאופן דתומת ישרים תנחם.

תקותי שיש לו קביעות בלימוד תורת החסידות, וידוע פתגם רבנו הזקן וגם הוראה שקביעות צריכה להיות לא רק בזמן כי אם גם בנפש והוא העיקר, וכידוע הפסק דין דקבוע לא בטיל.

בברכה לבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר