ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תערב

ב"ה, ב' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים

מו"ה גרשון מענדל שי' וזוגתו הרבנית תחי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום י"ט טבת - שנתקבל באיחור זמן רב, ובטח בינתים קבל מכתבי מענה על מכתביו הקודמים.

ומובן וגם פשוט, שטוב עושים שהולכים בדרכי שלום ונועם וכן נזהרים שלא יהי' הרושם, שהולכים "מעל לראש" של מי שהוא, ובפרט שקרוב לודאי שהנהגתם זו תפעול על אלו שחוששים מפניהם - שיעשו למסייעים ומשתתפים בעבודתם הם. ומובן שהדברים האמורים הוא בהנוגע להאנשים וכן להנשים עסקניות שבמחנם הט', וק"ל.

בודאי עושים הכנות ליום ההילולא הבע"ל, ומוסגר בזה העתק קטע מכתבי לחגיגה השנתית של הישיבה תו"ת דכאן, שבטח יוכלו לנצל תוכנו בעבודתו בקדש, ומובן שהכוונה בהקטע, הוא רק להתוכן - אבל אין לערב עניני אפילס וכו' ופשוט.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובאופן דמוסיף והולך,

מ. שניאורסאהן

ו'תערב

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 504 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה גרשון מענדל שי': גרליק, מילנו. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תריד, ובהנסמן בהערות שם.