ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשכ

ב"ה, י"א אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג אי"א נו"נ רב פעלים צנמ"ס כו'

מו"ה יצחק יעקב שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מאור ליום ועש"ק וכן אח"ז ספרו מנחת יצחק חלק שנ. ת"ח על העבר ובטח גם להבא יכבדני כגון דא.

ויה"ר אשר עוד רבות בשנים יוסיף חיילים לאורייתא הלכה למעשה, שזוהי הבחינה לתורת אמת לאמיתו, וכמובן ממאמר רז"ל (עירובין ג, ב) אלו ואלו דא"ח, הלכה כמותו מפני שנאמר והוי' עמו (סנה' קו, ב), וכמובן ג"כ ממאמר רז"ל דאין למדין הלכה (ב"ב קנו, ב).

לחביבותא דמילתא וכסיום כת"ר במכתבו, מועתק בזה איזה הערות, וכבר הודיעו רז"ל ואת והב בסופה.

בכבוד ובברכה.

ו'תשכ

מו"ה יצחק יעקב: ווייס, מנטשסטר. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'רכז.

איזה הערות: לא הגיעו לידינו.