ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשכא

ב"ה, י"ב אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב בהנוגע לשינוי נוסח התפלה שלו,

וכמדומה עניתי מכבר - שנכון הדבר שיתחיל להתפלל בנוסח חב"ד, והרי ידוע סיפור חסידים הראשונים אשר רבנו הזקן בירר הנוסחא שלו מששים סידורים, אלא שעפ"י המבואר במ"א שיש לשנות מנוסח אשכנז לספרד ומנוסח ספרד לאר"י, אבל לא להיפך. לכן צריכה החלטתו להתפלל בנוסח חב"ד להיות על מנת שלא לחזור.

שאלתו מתי יתחיל בזה, אינה מובנת כי כיון שהחליט כנ"ל, למה ידחה ההתחלה.

ובמ"ש שמעורר הדבר תמהון, הנה כל אלה שהתחילו בראשונה בנוסח חב"ד בטח ג"כ עורר תמהון, ובכל זה הרי התחילו להתפלל כך. וחוג המתפלל בנוסח זה הולך ומתפשט.

במ"ש ע"ד הוספת השם לגיסו שליט"א מה שכתבתי הוא שצריך להיות בהסכם נושא השם כמובן, ומה שבשעת הוספת השם מפני סיבה לא הודיעוהו, הרי עתה יכולים להודיע. וכיון שבשעת מעשה היתה סיבה צדדית, הרי יחול השם למפרע, ובודאי שיחול מכאן ולהבא.

ומ"ש שישנם פרקים בתניא שלעת עתה אינם מובנים לו, הרי כן הוא בלימוד תורתנו בכל חלקי', שמתחלה מבינים רק כללות הענינים, ומזמן לזמן מוסיפים בהבנה, וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תשכא

סיפור חסידים הראשונים: ראה גם לעיל אגרת ו'תדש, ובהנסמן בהערות שם.