ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשכב

ב"ה, ט"ו אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מהנכון ביותר וביותר שבקביעות שיעורים הנלמדים ברבים יהי' שיעור בלימוד קונטרס החלצו, ובהסברה שיהי' מובן לכאו"א מהשומעים, והשיעור יהי' מסודר בזמנים שכ"א יוכל לבקרו, ולהטיל בזה מעין חובה על כל תושב... שישתתפו בשיעור זה, והרי כבר נאמר בכלל על ד"ת ובפרט על פנימיות התורה, הלא כה דברי כאש גו' - שהיא מטהרת, אלא שכיון שהתורה תורת חסד - מטהרה היא בחסד וברחמים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תשכב

בלימוד קונטרס החלצו: לתקן המצב דהעדר קירוב הלבבות.

ג'תשכג

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 478, והוא מענה לשאלה על הכתוב בד"ה איתא במדרש תהלים (י"ב תמוז תרנ"ג. נדפס בסה"מ תש"ח ע' 271 ואילך) "ולכן כתיב ויקץ כישן הוי' וכתיב עורה למה תישן הוי'" (שם ע' 272), ובפסוק נאמר בשם אדנות.