ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשכה

ב"ה, ח"י אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מפורים קטן בדבר פתיחת הדואר וכו'

ויהי רצון שימלא השי"ת משאלות לבבם בתוככי לבב כל ישראל לטובה בטוב הנראה והנגלה, אשר ישתמשו בהנ"ל לבשר ולקבל בשורות טובות בגשמיות וברוחניות גם יחד הן בענינים הכללים והן בענינים הפרטים אשר זה לזה מסייע ומוסיף,

וכיון שנמצאים אנו בימי חדש אדר ומאדר לאדר ומסמך גאולה לגאולה אדר לניסן, הנה מעקבתא דמשיחא יזכו כאו"א מאתנו בתכ"י לאתחלתא דגאולה וממנה ובעגלא דידן ותומ"י לתכלית הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו אשר אז יקוים ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים.

בברכה לבשו"ט.