ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשכו

ב"ה, כ"א אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו, בו כותב פרטים בהנוגע להתעסקותו במוסד הק' ת"ת ישיבה ליובאוויטש...

בהנוגע ללימודיו לעצמו, כבר מלתי אמורה לכו"כ, שצ"ל לימוד למיגרס ולימוד לעיונא בין בנגלה ובין בדא"ח, לימוד למיגרס בכל יום ויום, ולימוד לעיונא מה טוב בכל יום, ובהנוגע לתלמידי תומכי תמימים, הוא יותר מאשר מה טוב, כי אם גם זה הכרחי, בכללות הלימוד הורו חז"ל, שהוא במקום שלבו חפץ, אבל טוב, מטעמים מובנים, שיהי' באותה המסכת, מאמרים והמשכים שלומדים בישיבת תומכי תמימים, בכדי שיוכל להתדבר ושקו"ט בזה עם חבריו, וגם זה מפורסם, שבהלימוד צריך להיות גם הלכות הצריכות בחיי היום יומים, הלכות שבת ויו"ט וכו'.

נכון במאד מאד מה שנערכה התחרות (ק;63637#&אנטעסט) וחילוק הפרסים, וכבר ידוע פסק תורתנו תורת חיים, קנאת סופרים תרבה חכמה ויעוין ג"כ פירוש המשניות להרמב"ם (ר"פ חלק) בהענין דחנוך לנער שע"פ דרכו דוקא, ומעין זה הובא לפס"ד בספרו הלכות תשובה פרק יו"ד.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש לקרב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים ע"י תורת הנגלה והחסידות, ושכרו אין די באר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.