ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשכט

ב"ה, כ"ב אד"ר, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יעקב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מט"ו אד"ר והקודמו עם המצורפים אליו.

במה ששואל אם כדאי לשנות עוה"פ מהנוסח שהישיבה מסונפת לישיבת לוד, הנה במצב ההוה שיש הפרעות וכו' לכאורה אין כדאי לשנות ממה שכבר נתקבל ונקבע, בכדי שלא לתת מקום לשנויים אחרים וק"ל.

ובמה שכותב להוסיף שהישיבה היא בנשיאות שלי, מובן שאין לזה מקום אלא אם כן מוזכר שהישיבה היא סניף ישיבת לוד או ישיבת תו"ת וכיו"ב באופן שפירוש התיבות "תחת נשיאות" יתיחס לישיבת לוד או ישיבת תו"ת.

בנוגע לתמיכה, הנה לעת עתה אין נראה מקום להתחייבות להקצבה תמידית, מה שאין כן בנוגע לעזר חד-פעמי, באם לדעתו י;63636#&חתסן זה עמדת הישיבה בתור סניף דישיבת תות"ם דלוד...

בנוגע להקצבה חד פעמית כנ"ל - אולי, נכון ג"כ שתתקבל באיזו פעמים ולא בבת אחת מכמה טעמים.

מפני תוכן האמור, וכבקשתו, נשלח המכתב מהיר והעתקתו לישיבת תו"ת, ובטח יתייעצו כולם יחד בהקדם ויודיעו כאן, כיון שמחכה אני במענה על מכתב הנהלת הישיבה המצורף למכתבו הוא. והרי כיון שנכנסו בעובי הקורה, וכנוסח מכתב המחאה, עליהם לעשות כל האפשרי לביסוס הישיבה והתקשרותה ללוד והתפתחותה.

בברכת הצלחה בפעולותיו בקדש, חינוך על טהרת הקדש ובענין הנ"ל ביחוד מתוך הרחבת הדעת ובשמחה ובטוב לבב.

ו'תשכט

מוה"ר יעקב שי': פלס. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תרצו, ובהנסמן בהערות שם.

שהישיבה: שמייסדים בקרית גת. ראה לעיל שם. לקמן אגרת ו'תשפז.