ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשל

ב"ה, כ"ד אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו פ"נ,

ובעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו ולב"ב שיחיו.

וזכות התעסקותו במלאכתו מלאכת שמים חינוך על טהרת הקדש, המקרב את לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים, תעמוד לו בכל האמור,

וכציווי תורתנו הק' תורת חיים, דמעלין בקדש, בודאי יוסיף אומץ בזה, והרי זוהי גם כן דרישת והכרח השעה, דעקבתא דמשיחא, חשך כפול ומכופל דזמן הגלות, שזהו דורש הגברת האור והקדושה כמה פעמים ככה, המתבטא בפעולות איש הישראלי בכלל, ואלו אשר חוננו בכשרון החינוך ביחוד, לקרב לבם של המחונכים - על ידי אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם, וכידוע פתגם רבנו הזקן, שחד הן - להקב"ה תורתו ומצותיו, וככל שתגדל האהבה מתאים כהוראת התורה שדרכי' דרכי נועם ונתיבותי' שלום, הנה כמים הפנים לפנים מאחד לחבירו תתגלה גם האהבה מסותרת אשר ירושה היא לנו מאבותינו, כמבואר בספר תניא קדישא.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל האמור.

ו'תשל

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 369.