ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשלא

ב"ה, כ"ה אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אליעזר ליפא שי'

שלום וברכה!

ז"ע קבלתי מכתב הרב יהוסף שי' רלבג, בהנוגע למצב בריאותו, נוסף על הפ"ש שהגיעני ע"י הרב הרי"י שליט"א העכט.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו,

ותקותי חזקה, אשר בעצמו יבשר טוב מהטבת מצב בריאותו, בטוב הנראה והנגלה דוקא, ומהטבה להוספה אשר מוסיף כב' בהפצת היהדות ועניני' בכל מקום שידו מגעת בשמחה ובטוב לבב,

והרי נמצאים אנו בחדש אדר וממנו לאדר שני וממנו לחדש ניסן, אשר נהפוך החדש כולו לשמחה וליום טוב, ומסמך גאולה לגאולה כימי צאתך מארץ מצרים, והרי הימים האלו (כשהם) נזכרים (ה"ה גם) ונעשים, וכידוע פירוש האר"י החי בזה.

המחכה לבשו"ט וחותם בת"ח ת"ח על התשורה היקרה מדאני אסא ממירון,

והרי גם זה מענינא דיומא, הדסה היא אסתר, אשר כנסת ישראל עם ישראל, אשר ועמך כולם צדיקים, בזמן הגלות הם כהדסים אשר במצולה, ע"י אשר הסתר אסתיר פני מהם, ודוקא מעת כזאת, עת צרה היא ליעקב וממנה יושע, כדיוק הבעש"ט*, שהצרה עצמה נהפכת לצהר, אסתהר ירח יפה כלבנה עד שגם אוה"ע קוראים אותה כך (מגילה יג, א).

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה בקרוב.

*)ראה ד"ה הוי כי גדול - בס' המאמרים אידיש - לכ"ק מו"ח אדמו"ר.

ו'תשלא

מו"ה אליעזר ליפא: לביא. אגרות נוספות אליו - לקמן ו'תתא. ו'תתקצ.