ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשלב

ב"ה, כ"ח אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס

מו"ה יחיאל צבי שי' הלוי

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו ולדברי כת"ר בהקדמתו ע"ד ספרו מצבת זכרון אשר מו"ל,

נוסף על מה שביארו מהתועליות שבדבר - גדולי ישראל מחברי סדרי דורות וספרי זכרונות,

חשיבות מיוחדה לספרים מסוג זה בתקופתנו זו בלבול המוחין מאין כמוהו, בלבול בתחבולות שונות ומשונות, ולכל לראש ע"י סילוף המאורעות בימים שקדמונו, גם בשנים הכי אחרונות, וזה אשר דוקא במחנה החרדים לדבר ה' לא התעסקו ככל הדרוש, ומכמה טעמים שאין כאן מקומם, בציון ותאור דברי ימי עמנו וגדוליו האמיתים, מתפשטת ההנחה שסיפור ותאור האמור כמו שבא בספרי החפשים למיניהם, מתאים במילואו וכו' וכן בהנוגע למנהיגי ישראל האמיתים וגבוריו, איזהו גבור הכובש את יצרו, שמזה נמשכת הגבורה האמיתית גם בכל הענינים, מעטים במאד מאד תאור נשיאי ישראל וגדולי ישראל בדור שקדמונו ושלפני זה, ובפרט תאור מתאים להמציאות ותאור מלא.

שלכן משנה תועלת אשר הדור הצעיר וגם אלה שכבר באו בשנים ידעו וגם יספרו לבניהם ע"ד מנהיגי ישראל אשר עמדו על המשמר ומסרו נפשם על הנוגע לעדתם ולכל בני ישראל בכלל בעניניהם הרוחנים ובעניניהם הגשמים, וכמודגש ביחוד בדברי ימי החסידים ונשיאי החסידים ועד למייסד תורת החסידות הכללית הבעש"ט, אשר תחלת פעולתו היתה בהטבת מצבם הכלכלי של בני ישראל, וכמקובל בזה כמה פרטים בפרט בבית הרב נשיא מפי נשיא עד לרבנו הזקן, מה ששמע ממורו הרב המגיד מה ששמע מהבעש"ט, ומקצת מסופר גם בזכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר באו בדפוס, והרי כולם מרועה אחד*, אשר כל רועי ישראל ומנהיגיו בדרך תורתנו תורת חיים, שמו את האמור לקו בפעולותיהם, טובת קהלתם, סביבתם והמדינה.

ויהי רצון אשר כתכלית הפנימי של כל ספרי זכרונות, הנה גם ע"י ספרו האמור יתבוננו הקוראים בדרכי גדולי ישראל ומנהיגיו, ומזה יראו וכן יעשו לפי היכולת המעמד ומצב כאו"א בסביבתו ובעירו.

בברכה אשר מתוך בריאות הנכונה והרחבה יוסיף בפעולות להפיץ היהדות ועניני' וגם ע"י תאור מעשי צדיקים וגדולי ישראל בכדי שילמדו מהם, וכלשון רבנו הזקן, לדבוק ביודעי ה' ובתורתו כו', ונכפל הציווי כו' כדי ללמוד מעשיהם כו' ולהתחבר להם בכל מיני חבור (שו"ע אדמו"ר הזקן חלק או"ח סי' קנ"ו סעיף ד'),

ובברכה לבשו"ט.

בת"ח אאשר קבלת הס' לחם שמים ע"ס זרעים-מועד. וחבל שאין רשימת ספרי היעבץ שלימה. והטעם ע"ז הנרמז עליו בסיום ההקדמה - דיו שלא לפרט תוכן הספר כ"א שמו וכו'.

*)ראה שמו"ר פ"ב, ב. זהר ס"פ שמות.

ו'תשלב

מו"ה יחיאל צבי: קליין, ברוקלין. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'ג.